Čerstvá vôňa prírody


Dendromasa

 

Biomasa 

Biomasa je súhrn látok živých organizmov ako sú rastliny, baktérie a živočíchy. Biomasu môžeme rozdeliť na: 
Dendromasu – drevo, dreviny, kôru a odpad z dreva

Fytomasu     –  rastliny, energetické rastliny, odpad z rastlinnej a poľnohospodárskej produkcie (napr. slama)

Zoomasu     –  exkrementy, organické odpady z domácností a živočíšnej výroby (hnoj) 
Z toho pevnú biomasu, ktorá je vhodná na spaľovanie delíme na:

 Zvyšky:- poľnohospodárstva ( slama, šupy...)

              - lesníctva (vetvy,  vrcholce stromov...)

              - drevospracujúceho priemyslu (kôra, piliny...)

              - potravinárskeho priemyslu (kôstky z olív...)

Energetické plodiny (energetická trstina, tráva..)

Drevný odpad (okná zo stavieb, drevodomy...) 

 Dendromasa sa najčastejšie vyskytuje          

ako: 

    -         Kusové drevo, drevné uhlie

    -         Drevná štiepka

    -         Pelety

    -         Brikety

    -         Drevný odpad - piliny, hobliny, kôra, odrezky 

Dendromasa je najdostupnejším zdrojom energie. Na rozdiel od ropy, zemného plynu, uhlia je jej dostatok všade na okolí a je to obnoviteľný zdroj energie. Môžeme ju získať pri ťažbe ako drevný odpad, ako zvyškový produkt pri spracovaní dreva a z plánovaného pestovania s cieľom využitia jej energetického potenciálu. 

Zloženie dendromasy 

Dendromasa má vo svojom zložení určitý hmotnostný podiel horľaviny, popoloviny a vody (W). Chemické zloženie dendromasy však z nej robí podstatne ekologickejšie palivo, ako je napríklad uhlie. V porovnaní s uhlím má nižší obsah síry. Obsah popola pri spálení je tiež nižší, navyše tento popol neobsahuje toxické kovy. Čerstvá dendromasa sa vyznačuje vysokou vlhkosťou(až 60%), vysokým obsahom prchavej horľaviny a nízkym obsahom popola a síry.

Treba si uvedomiť že na výhrevnosť dendromasy výrazným spôsobom vplýva práve jej vlhkosť. Čím obsahuje drevná hmota viac vody, tým potrebujeme väčšiu energiu na jej vyparenie v procese spaľovania.